Arbeidsmiljøloven og varsling om kritikkverdige forhold- forslag

Arbeidsmiljøloven og varsling om kritikkverdige forhold

Kritikkverdige forhold betyr forhold som er i strid med lover og regler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten og etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

Arbeidsmiljøloven Kapittel 2 omhandler varsling, og loven er delt inn etter arbeidstakers rettigheter og arbeidsgivers plikter

Arbeidstakers rettigheter

 Rett til å varsle om kritikkverdige forhold; arbeidsmiljøloven § 2 A-1

Som arbeidstaker har du rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Eksempel på kritikkverdige forhold kan være 

  • Fare for liv eller helse 
  • Fare for klima eller miljø
  • Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  • Myndighetsmisbruk 
  • Uforsvarlig arbeidsmiljø 
  • Brudd på personopplysningssikkerheten 
 
Fremgang ved varsling § 2 A-2

Arbeidstaker har rett til å varsle internt til arbeidsgiver, verneombud eller tillitsvalgt. Arbeidstaker kan varsle eksternt til tilsynsmyndigheter eller annen offentlig virksomhet og varsle offentligheten via media. Som varsler skal du varsle etter prinsippet “aktsom god tro”. Dette innebærer at du skal være i god tro om at det faktisk foreligger et kritikkverdige forhold og at opplysningene du gir i varslet er sanne.