Arbeidsmiljøloven og varsling om kritikkverdige forhold

Arbeidsmiljøloven og varsling om kritikkverdige forhold

sasun-bughdaryan-e11Oa3kvx4c-unsplash (1)
 
Kritikkverdige forhold betyr forhold som er i strid med:
 • Lover og regler.
 • Skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten.
 • Etiske normer som det er bred tilslutning i samfunnet.


Eksempler på kritikkverdige forhold
Lovbrudd og straffbare handlinger anses alltid som kritikkverdige forhold. I arbeidsmiljøloven § 2 A-1 er det listet opp følgende eksempler som kritikkverdige forhold:

 1. Fare for liv eller helse, for eksempel mangel på rutiner, tiltak, teknisk utstyr eller i organisering av virksomheten som kan føre til at noen utsettes for livsfare eller forverret helsetilstand.
 2. Fare for klima eller miljø, som brudd på forurensning, klimakvote- og produktkontrolloven.
 3. Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, som arbeidslivskriminalitet, bedrageri, tyveri, konkurs kriminalitet, økonomisk utroskap, heleri, hvitvasking, dokumentforfalskning og brudd på regler om konkurranse, verdipapirhandel, merverdiavgift og toll.
 4. Myndighetsmisbruk, som når en offentlig instans utøver sin myndighet på en uforsvarlig måte ved at en tar utenforliggende hensyn, utøver usaklig forskjellsbehandling eller tar klart urimelige avgjørelser 
 5. Uforsvarlig arbeidsmiljø som mobbing og trakassering som kan ha innvirkning på psykisk og fysisk helse
 6. Brudd på personopplysningssikkerheten ,  for eksempel brudd som kan føre til utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring, ulovlig spredning av  eller tilgang  til personopplysninger som er overført, lagret eller på annen måte behandlet. Det kan også være brudd på konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Fremgang ved varsling § 2 A-2

 • Arbeidsgiver skal ha rutiner for varsling, og rutinene skal beskrive hvordan du kan varsle
 • Arbeidstaker har rett til å varsle internt til arbeidsgiver, verneombud eller tillitsvalgt.
 • Arbeidstaker kan varsle eksternt til tilsynsmyndigheter eller annen offentlig virksomhet
 • Arbeidstaker kan også varsle offentligheten via media. 

Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling § 2 A-6.
I en virksomhet med 5 ansatte eller flere, plikter du som arbeidsgiver å utarbeide rutiner for intern varsling. Det er et krav til at rutinene skal være skriftlige og inneholde:

 • En oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
 • Fremgangsmåte for varsling om kritikkverdige forhold
 • Fremgangsmåte for arbeidsgivers saksbehandling, som beskriver hvordan saksbehandling skal foregå, mottak og behandling av saken.

Hvordan vil EU-direktivet påvirke din organisasjon?

 Arbeidsgivers aktivitetsplikt § 2 A-3
Når du som arbeidsgiver mottar et varsel om kritikkverdige forhold, plikter du å undersøke varslet innen rimelig tid. Arbeidsgiver plikter også å undersøke de varsler som kommer inn anonymt. Som arbeidsgiver skal du sørge for at både varsler, med kjent identitet og den omvarslede blir ivaretatt, og har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det vil si at ingen av partene skal oppleve noen ugunstige konsekvenser som konsekvens av varslingssaken. 

Forbud mot gjengjeldelse 
Som arbeidsgiver plikter du å beskytte varsleren mot gjengjeldelse. Med gjengjeldelse menes ugunstig behandling på grunn av varslingssaken. Eksempel på gjengjeldelse kan være trusler, trakassering, forskjellsbehandling, sosial ekskludering eller annen utilbørlig opptreden, advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering eller degradering, suspension, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff. 

Oppreisning
En ansatt som har blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med varslingsbestemmelsene, kan kreve oppreisning i tillegg til at man kan kreve erstatning for økonomisk tap, etter vanlige erstatningsregler. Det forutsetter at arbeidstaker klarer å synliggjøre at gjengjeldelse faktisk har funnet sted, uten at arbeidsgiver ikke klarer å bevise at handlingene ikke var gjengjeldelse.