Mer om varsling

Ofte stilte spørsmål

Varsling trenger ikke å være komplisert.

Må varsling være anonym?

Du kan velge om du vil varsle anonymt eller med navn. Det er i alles interesse at saker blir håndtert med størst mulig åpenhet. Åpenhet sikrer at nødvendig informasjon kommer frem og er det beste utgangspunkt for en god saksbehandling.

Hva betyr retten til å si fra?

Det betyr at arbeidstakere har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Det er likevel slik at den som varsler uansett må ta et visst hensyn til at arbeidsgiver, arbeidsmiljø og kolleger ikke skades unødig

(arbeidsmiljøloven kap 2)

 

Det er viktig at arbeidstakerne bruker denne retten. Ved å si i fra  kan ukultur og ulovlige forhold avdekkes. Varsling gir en mulighet for å rydde opp eller unngå at negative forhold utvikler seg.

Hva betyr forsvarlig fremgangsmåte?

Påstander om kritikkverdige forhold kan være en belastning både for den det varsles om,  for kolleger og miljøet på arbeidsplassen. For virksomheten vil ubegrunnede varslinger kunne føre til stor og kanskje uopprettelig skade. For å unngå at arbeidsgiver og virksomheten skades unødig, skal arbeidstaker derfor velge en forsvarlig fremgangsmåte ved varsling.

Hvilke kritikkverdige forhold det er tale om og hvem arbeidstaker sier fra til er de viktigste momenter i vurderingen av om fremgangsmåten er forsvarlig eller ikke.

MittVarsel.no er en trygg varslingskanal.

Hva er varslingsplikt?

Etter arbeidsmiljøloven kapittel 2 er arbeidstaker pliktig til å si i fra til arbeidsgiver og verneombudet om trakassering, diskriminering og feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse. Plikt til å si fra kan også følge av andre lover og forskrifter eller av avtale, reglement, instruks m.v. Varsling i samsvar med en slik plikt vil alltid være riktig og lovlig.

Kan jeg miste jobben ved å varsle?

Nei, her er loven helt klar. Så lenge du varsler forsvarlig kan du ikke miste jobben eller bli utsatt for andre negative sanksjoner fra bedriften. Det er i bedriftens interesse at slike forhold kommer frem

Må bedriften ha rutiner for varsling?

Åpenhet og god håndtering av intern kritikk er arbeidsgivers ansvar. Alle virksomheter som sysselstter flere en 5 ansatte skal ha egne rutiner for varsling.

Dette må være forsvarlige rutiner som ivaretar både varsler og den det er varslet om. Personvernhensyn er svært viktig i slike saker.