Varsling i Arbeidsmiljøloven

a

Alle virksomheter som har 5 eller flere ansatte må lage rutiner for varsling. Bestemmelsene i loven krever at tilretteleggingen skal omfatte både innleide og egne ansatte og ikke være begrensende i forhold til arbeidstakeres rett til å varsle.

 

Som et ledd i å sikre rettsvernet til dem som ønsker å melde fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, enten det er snakk om HMS brudd, trakassering eller korrupsjon, behandlet Stortinget i Juni 2017 nye lovbestemmelser om varsling. I de nye lovbestemmelsene, som er samlet i et eget kapittel, 2A, i Arbeidsmiljøloven, blir formalkravene til den enkelte virksomhet forsterket. Her blir det presisert at alle virksomheter som sysselsetter fem eller flere ansatte har plikt til å tilrettelegge for varsling og at slik tilrettelegging ikke kan være innskrenkede. De nye lovreglene har hatt virkning fra 1. juli 2017.

 

Forbud mot gjengjeldelse, som også var en del av tidligere lovgivning, blir forsterket ved at det er arbeidsgiver som må bevise at gjengjeldelse ikke har funnet sted. Arbeidstakere som er innleide skal også gis anledning til å varsle. De er på samme måte som bedriftens ansatte beskyttet mot gjengjeldelse. Denne beskyttelsen gjelder både i virksomheten hvor vedkommende er innleid og i forhold til virksomheten som leier ut arbeidstaker.

 

Det er også fastsatt krav til skriftlighet og involvering av ansatte ved innføring av varslingsrutiner. I alt gir disse endringene et økt krav for tilrettelegging, men enda er regelverket retningsgivende mer enn styrende. Arbeidet med å lage forsvarlige løsninger i den enkelte virksomhet er krevende for den som ikke har lang erfaring med dette fagområdet.

 

MittVarsel.no har løst alle disse utfordringene 

I tillegg løser vi utfordringer som ikke fremkommer direkte i lovteksten, men er nødvendig å ivareta for å sikre en reell varslingskanal.  Blant annet vil du gjennom mittvarsel.no få registrert og dokumentert mottak av varsel. Varsler kan også melde fra anonymt og deretter, gjennom “min side” kommunisere med virksomheten for å gi ytterligere opplysninger og få tilbakemeldinger. Mittvarsel.no har også muligheter for å ivareta saksbehandlings- og beslutningsdokumentasjon. I sum gir dette virksomheter et effektivt svar på de nye kravene i loven.

Siden all nødvendig dokumentasjon medfølger og systemet klart, er implementeringen gjort på minutter.

Ta kontakt for presentasjon og tilbud: randi@digitaliq.no     telefon 932 59 372