Om oss

Om oss

 
Digitaliq AS ble etablert i Bergen i 2016. Grunnleggerne av selskapet opplevde tre ulike problemstillinger knyttet til roller i forbindelse med varsling:
Den som varsler om kritikkverdige forhold er opptatt av å nå frem med informasjon til den eller de som kan gjøre noe med saken. De trenger tilbakemelding på at saken kommer frem og de ønsker ofte å ikke involveres.
Den som mottar et varsel trenger klare retningslinjer om hvordan en sak skal behandles, samt hvor en kan lagre informasjon og om hvem som skal ha tilgang til informasjon.
Eiere og styret har ofte lite eller ingen kjennskap til hva som foregår i organiasjonen og trenger informasjon. 

Lovendringer i Arbeidsmiljøloven og EU-direktiv har ført til at det er flere krav knyttet til å tilrettelegge for varsling om kritikkverdige forhold i organisasjonen. Videre har lovendringer knyttet til GDPR blitt stadig viktigere. Vår utfordring ble derfor å lage et system som tar hensyn til alle problemstillingene.
Våre kunder har gjennom disse fem årene vært viktige bidragsytere for at løsningen MittVarsel.no har utviklet seg til å bli et komplekst system med et enkelt brukergrensesnitt. Vi har utviklet en digital portal som er skalerbar og som kan tilpasses den enkelte kunde, liten som stor.

 
Vår visjon, misjon og verdier

Visjon: Ansatte, innleide og andre skal trygt varsle om kritikkverdige forhold som de får kjennskap til gjennom sin tilknytning i organisasjonen Den som varsler skal belønnes fordi personen gjør en ekstra innsats slik at ledelsen får anledning til å sørge for at de kritikkverdige forholdene opphører. 

Misjon: Vi hjelper organisasjoner med å oppnå en god og trygg kultur ved å sikre hele prosessen gjennom informasjon, varsling, kommunikasjon, saksbehandling og lagring i tråd med Arbeidsmiljøloven og GDPR. 

Våre verdier:

Raus: Vi lytter, vi deler og vi hjelper ved behov så langt det er mulig. 

Ærlighet: Vi har høy moral og er konsistent med det vi tror på, hva vi sier og hva vi gjør 

Løsningsorientert: For å nå våre mål vil vi alltid lytte til våre kunder for å utvikle og forbedre MittVarsel.no

 
MittVarsel.no
  • Vi har utarbeidet en varslingsportal som er i tråd med arbeidsmiljøloven og EU-direktivet. Blant annet ved å legge til rette for at ansatte kan varsle anonymt og mulighet til å levere et varsel skriftlig eller muntlig.
  • Portalen følger GDPR lovgivningen. All informasjon som kommer inn knyttet til en varslingssak lagres i portalen. Det er kun et fåtall som har tilgang til å lese og saksbehandle et varsel. Hver gang noen åpner en sak, blir det registrert. Det er også lagt inn sikkerhetstiltak som to-stegs pålogging.
  • Varsler får en egen bruker, den gir tilgang til å få en oversikt over sin egen varslingssak. Varsleren kan legge til relevant informasjon i saken, samt kommunisere med saksbehandler.
  • Portalen legger til rette for at varsler skal kunne velge hvem varslet skal gå til, dette for å forebygge at saken går til en inhabil part. Videre tenker vi at dette gjør at terskelen for varsling om kritikkverdige forhold blir lavere, da den ansatte kanskje blir mindre redd for sanksjoner på grunn av varslingssaken.