Rutiner for varsling

Rutiner for varsling

Når ledelsen i samarbeid med ansattes representanter har kartlagt risiko for at kritikkverdige forhold kan oppstå og utarbeidet de etiske retningslinjene, kan ledere tilrettelegge for varsling om kritikkverdige forhold. 

I henhold til arbeidsmiljøloven skal varslingsrutinene gjøres tilgjengelig for alle som arbeider for virksomheten. Dette inkludert studenter, lærlinger, midlertidige ansatte og andre som utfører arbeid for virksomheten. 

De ansatte skal oppfordres  til å varsle om kritikkverdige forhold som de kjenner til i egen virksomhet.

Varslingsrutinene skal inneholde informasjon om fremgangsmåte ved varsling, samt hvordan arbeidsgiver mottar, behandler og følger opp et varsel.

Ønsker du forslag til rutiner for varsling? https://mittvarsel.no/kontakt

 

Arbeidsgivers håndtering av et varsel om kritikkverdige forhold:

Når det er varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten, skal arbeidsgiver sørge for at varselet innen rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt.

Arbeidsgiver skal se til at den som har varslet har et forsvarlig arbeidsmiljø, og om det er nødvendig, skal arbeidsgiver sørge for tiltak for å forebygge gjengjeldelse.

Arbeidsgiver bør se til at følgende tre prinsipper overholdes:

 

  1. Konfidensialitet: Varselet skal håndteres konfidensielt, noe som innebærer ingen flere enn nødvendig skal kjenne til innholdet i varselet og identiteten til varsler. 
  2. Habilitet: Personen som skal håndtere varselet skal være habil, det innebærer at han/hun er upartisk og uten interesser i saken. Dette er viktig for at varselet blir håndtert på riktig måte. Dersom det blir varslet om personer som er i varslingsgruppen eller ledelsen, så bør ikke den omvarslede saksbehandle varslet. Det anbefales å bruke en ekstern part til håndtering av varslet dersom arbeidsgiver er inhabil. 
  3. Kontradiksjon: Personen det blir varslet om  (den omvarslede) har rett til å få innsyn i personopplysningene som omhandler han/henne. Arbeidsgiver skal sørge for at retten til kontradiksjon blir overholdt. Dette innebærer at personen/personene som det blir varslet om har rett til å komme med sin versjon av saken.  https://mittvarsel.no/tilbud/