Varslingsportal for Statnett

Hvilken skal jeg velge?

Anonym varsling

Velg anonym hvis du ønsker å melde fra om en sak og, av en eller annen grunn, er redd for at det vil påvirke deg negativt at du melder fra. Vær samtidig klar over at du ved å være anonym på mange måter vil gjøre saken vanskeligere å håndtere. Påstander som ikke er dokumentert som omhandler andre vil fort være vanskelig å dokumentere eller gjøre noe med.


Varsling med navn

Varsler du med navn vil du først og fremst også tilkjennegi hvem du er og etter behov også bli involvert i videre oppfølging av saken. Gjennom å bruke denne kanalen er du sikret at saken din blir behandlet av selskapet og at det er åpenhet om dette forholdet i ledelsen i selskapet.

Har du allerede sendt skjema?

Da er det bare å logge inn på Min Side for å kommunisere med oss, sjekke status eller gjøre endringer.

Spørsmål?

Vi er klar til å hjelpe deg. Kontakt oss:
post@mittvarsel.no

Rutine for varsling

 1. Varsling av kritikkverdige forhold i Statnett

  Statnett oppfordrer alle til å melde fra om forhold som ikke er som de skal i virksomheten. Varsling bør skje til nærmeste overordnede, alternativt kan vi ta kontakt med etikkombudet. Varsling skal være forsvarlig. Statnett beskytter de som varsler forsvarlig. Statnett retter opp kritikkverdige forhold i virksomheten.

  Statnett har i medhold av arbeidsmiljøloven § 3-6 plikt til å utarbeide rutiner som legger til rette for varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten. Etikkombudet er en tillitsperson som skal styrke de ansattes rettssikkerhet, og bidra til avdekking av kritikkverdige forhold i Statnett. Etikkombudet kan ta opp saker av eget initiativ, men i hovedsak skal saker behandles etter konkrete henvendelser fra ansatte eller andre.

  Etikkombudsordningen ble opprettet i 2006 og er ment å tilfredsstille arbeidsmiljølovens krav vedr. varsling. Kravet i arbeidsmiljøloven § 3-6 gjelder kun "intern varsling", dvs. varsling fra egne ansatte og tillitspersoner. Etikkombudet skal derfor være en funksjon der ansatte i Statnett anonymt og i fortrolighet kan ta opp en sak som den ansatte ønsker å få belyst eller gjøre noe med.

  En "varsler" er en person som tar opp et kritikkverdig forhold, slik det er beskrevet i arbeidsmiljøloven § 2-4 med forarbeider og andre rettskilder. En henvendelse om et kritikkverdig forhold betegnes som "et varsel". Etikkombudet skal ta imot og behandle varsler. Etikkombudet skal også ta imot og behandle saker som ikke kan betegnes som et varsel, med mindre saken åpenbart ligger utenfor det man kan betegne som etikkombudets ansvarsområde. Etikkombudet må selv foreta en hensiktsmessig avgrensning av sin virksomhet, blant annet mot ordinære personalsaker og saker som naturlig håndteres av fagforeninger, verneombud e.l.

  Dersom en sak er av slik karakter at etikkombudet vurderer at Statnett som selskap bør forelegges saken, skal dette gjøres i henhold til "Prosedyre for Statnetts håndtering av varsel om alvorlige kritikkverdige forhold". Etikkombudet skal i den videre håndteringen av saken kun ha en rådgivende funksjon. Det er da Statnett som selskap som har ansvaret for saken og at den håndteres på den måten selskapet mener er best.

  Etikkombudet mottar melding om varsel som registreres via denne varslingstjenesten.