Varslingsportal for Digitaliq Benvenuto nel tuo modulo

Quale dovrei scegliere?

Segnalazione anonima

Selezionare anonima se si desidera segnalare un caso e, per qualche motivo, temete che questo possa influire negativamente sulla vostra persona. Siate consapevoli, tuttavia, che rimanere anonimi in molti modi renderà il caso più difficile da gestire. Con asserzioni non documentate che riguardano altri soggetti sarà difficile poter ottenere dei risultati o documentarle. Non è inoltre possibile garantire che le segnalazioni rimangano anonime durante il follow-up della segnalazione, ma questa sarà comunque trattata in modo confidenziale per quanto possibile


Segnalazione con nome

Se inviate una segnalazione indicando il nome, si identifica innanzitutto chi siete e, se necessario, sarete coinvolto anche nellulteriore seguito del caso

Avete già inviato un modulo?

Conectarse a My page para comunicarse con nosotros, ver el estado del proceso o efectuar cambios

Domande?

Siamo pronti ad aiutarvi. Contattateci:
post@mittvarsel.no

Procedura di segnalazione

  1. Varsling er å melde fra om kritikkverdige forhold i bedriften. Dette kan være brudd på lov, regler eller etikk og som ikke opphører ved hjelp av virksomhetens ordinære systemer for styring og korreksjon.
  2. Det er ønskelig at alle medarbeidere og innleide arbeidstakere varsler om kritikkverdige forhold.
  3. Den som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold oppfordres først til å ta saken opp med sin nærmeste overordnede, eventuelt kan saken tas opp med verneombud eller tillitsvalgt.
  4. Det er av ledelsen utpekt varslingsmottakere. Det er alltid mer enn en person, inkludert virksomhetens leder, som vil få melding om varsel.
  5. Det vil bli foretatt en gjennomgang av sakens dokumentasjon og gjort en vurdering av dokumentasjonen i forhold til om og, i så fall, hvilken type bestemmelsesbrudd som har forekommet.
  6. På bakgrunn av sakens dokumentasjon vil det bli foretatt en beslutning om tiltak. Slik beslutning og påfølgende avslutning av en sak blir gjort av virksomhetens ledelse.
  7. Sakens dokumenter oppbevares så lenge virksomheten anser at det foreligger rettslig interesse av å oppbevare informasjonen.
  8. Den som varsler om kritikkverdige forhold internt i virksomheten har etter loven rett på beskyttelse mot gjengjeldelse. Dette gjelder alle former for gjengjeldelse, som for eksempel trakassering, utestengelse, ubegrunnet omplassering, dårligere lønnsutvikling, fratakelse av arbeidsoppgaver, oppsigelse og avskjed. Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse i strid med første eller andrepunktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren eller innleieren sannsynliggjør noe annet.