Varsling om kritikkverdige forhold i frivillige organisasjoner

Varsling om kritikkverdige forhold i frivillige organisasjoner

 
Å varsle handler om å melde fra dersom du opplever kritikkverdige forhold i organisasjonen. Du som medlem i en organisasjon skal ha et sted å melde fra slik at ansvarlige ledere kan sørge for at forholdene opphører.
Hva er et kritikkverdige forhold ?
Kritikkverdige forhold er noe som strider mot lover og regler, etiske retningslinjer, eller andre etiske normer med bred tilslutning i samfunnet.
Et kritikkverdig forhold kan være f.eks. eksempel være:
  • Mobbing og trakassering
  • Seksuell trakassering og overgrep
  • Økonomisk mislighold og korrupsjon
  • Brudd på retningslinjer
  • Lovbrudd
  • Misbruk av makt og posisjon

 

Etiske retningslinjer i frivillige organisasjoner:
Det kan være hensiktsmessig å diskutere hvilke kritikkverdige forhold som kan oppstå når og hvor i organisasjonen. Ut i fra dette kan vi bli enige om hva som er akseptabelt og hva som ikke tolereres. Vi kan også bli enige om konsekvenser ved brudd på regler
Tydelige etiske retningslinjer virker forebyggende.
Det sørger for å opprettholde trivsel og godt miljø i organisasjonen ved at mobbing, trakassering og annen form for diskriminering ikke blir en del av den frivillige organisasjonens hverdag.

Hvilke lover gjelder for varsling i frivillige organisasjoner?

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering
Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlig forhold ved en person.

  • Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging.
  • Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.
  • Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Landsrådet for Norges barne og ungdomsorganisasjoner (LNU) har definert tre viktige prinsipp som gjelder ved  alvorlig krenkelser eller overgrep:

Hva er taushetsplikt?
Taushetsplikten er en etisk forpliktelse om å holde hemmelig opplysninger du får om andre gjennom din rolle i organisasjonen. Slike opplysninger kan for eksempel være personopplysninger som familieforhold, helsesituasjon og sensitive opplysninger om privatlivet.

Hva er meldeplikt?
I tilfeller der du får vite om forhold som gir deg mistanke om at en person utsettes for overgrep, har du meldeplikt og skal bryte taushetsplikten. På eget initiativ skal du melde fra til barnevern eller politi når du har mistanke om, eller kjenner til, at noen utsettes for vold, eller er vitne til vold, seksuelle overgrep, foreldre som ruser seg, omsorgssvikt, kjønnslemlestelse eller tvangsgifte. Selv om plikten er på eget initiativ overfor myndigheter, innebærer den i en organisasjon ofte å melde saken til sin nærmeste leder som så vil ta saken videre utenfor organisasjoner.

Hva er avvergeplikt?
 Å avverge betyr å hindre eller å sørge for at noe ikke kan skje. Det kan for eksempel være at du ser fysiske skader eller oppdager symptomer etter psykisk vold, får vite om alvorlige trusler og får mistanke om seksuelle overgrep. Du har avvergeplikt dersom du har mistanke om nært forestående eller gjennomført kjønnslemlestelse eller tvangsekteskap. Avvergeplikten gjelder alle og hensikten er å forhindre at forbrytelsene gjentas. Det betyr at du må melde sin bekymring til noen som fører saken videre. Det at en sak skal meldes, trenger ikke nødvendigvis å bety politianmeldelse. Politiet kan gjøre en vurdering etter kriteriene i saken og på eget initiativ gå til videre etterforskning. 

Hentet fra; https://trygg.lnu.no/artikkel/taushetsplikt-avvergeplikt-og-meldeplikt